TDB
Önemli Tarihler

Bilimsel Program

SAAT PROF. DR. TOLGA FİKRİ KÖROĞLU SALONU DOÇ. DR. SUAT BİÇER SALONU PROF. DR. MURAT DERBENT SALONU
08:30-09:00 AÇILIŞ   ÇOCUK ACİL YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK PROGRAMI
  TÜRKİYE'DEKİ ÇOCUK ACİL ve YOĞUN BAKIMLARDA COVID-19
Oturum Başkanları: Murat Duman, Tanıl Kendirli, Murat Anıl
   
09:00-10:15

-Çocuk acilde COVID-19 deneyimlerimiz: Murat Duman
-Çocuk yoğun bakımda COVID-19 deneyimlerimiz: Esra Şevketoğlu
-Çocuk yoğun bakımda MIS-C deneyimlerimiz: Agop Çıtak

   
10:15-10:45 KAHVE ARASI
10:45-11:45

MEKANİK VENTİLASYON
Oturum Başkanları: Dinçer Yıldızdaş, Etem Pişkin

-NIMV'de püf noktalar: Demet Demirkol
-IMV’de püf noktalar: Bülent Karapınar
-Trakeostomi, ne zaman? Nazik Yener

ALLERJİK ACİLLER: GÜNCEL ve PRATİK YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Nedret Uzel, Emine Suskan

- Astım atak: Özlem Tekşam
- Anaflaksi: Ali Yurtseven
- Ürtiker ve anjioödem: Hurşit Apa

COVID-19 ve HEMŞİRELİK DENEYİMLERİ
Oturum Başkanları: Sema Kaplan, Ebru Melek Benligül

-Çocuk acilde COVID-19: Muhammet Kavlakcı
-Çocuk yoğun bakımda COVID-19: Tülay Yakut


11:45-12:30

NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM
Oturum Başkanları: Oğuz Dursun, Esra Şevketoğlu

-Refrakter Status epileptikus,
Ali Ertuğ Arslanköylü
-Nöromonitorizasyon: Özden Özgür Horoz
-Kritik hastalık polinöromiyopatisi: Muhterem Duyu

OLGULARLA NON-İNVAZİV VENTİLASYON
Oturum Başkanları: Murat Anıl, Durgül Yılmaz

-Yüksek akışlı nazal kanül oksijen tedavisi: Eylem Ulaş Saz
-Non-invaziv mekanik ventilasyon: Nilgün Erkek

ŞOK VE SEPSİS
Oturum Başkanları: Muhammet Kavlakcı, Cansel Dağlı

-Çocuk acilde şok hastasına yaklaşım: Neslihan Uluk
-Çocuk yoğun bakımda sepsis: Bahar Keleş

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU

Oturum Başkanları: Dinçer Yıldızdaş, Ayşe Berna Anıl

S-001     Türkiye’de Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Akut COVID-19 Mortalite Analizi-Çok merkezli Çalışma
Nihal Akçay

S-002     Çocuk Yoğun Bakım ünitesi hastalarında sepsisin prognozunu öngörmede Pankreatik Stone Protein belirtecinin değerlendirilmesi 
Mehmet Akif Dündar

S-003     Mekanik güç (mechanical power), transpulmoner mekanik güç ve ideal vucüt ağırlığına göre normalizasyon:Pilot çalışma 
Özlem Saraç Sandal

S-004     Çocuk yoğun bakım ünitesinde yüksek akışlı nasal kanülle oksijen (YANKO) tedavisinden iki farklı ayırma yönteminin karşılaştırılması       
Muhammed Üdürgücü

S-005     COVID-19 pandemisi öncesi ve pandemi döneminde çocuk yoğun bakım ünitelerine yatan diyabetik ketoasidoz hastalarının klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi

Eylem Kıral

S-006     Comparison of the patient mechanical ventilator interactions during standard, individualized and automatic settings
Sevgi Topal

S-007     COVID-19 Enfeksiyonu İlişkili Santral Sinir Sistemi Tutulumu Nedeniyle Yoğun Bakımda Takip Edilen Çocukların Kısa Dönemde Psikososyal ve Davranışsal İşlevsellik Açısından Değerlendirilmesi
Mustafa Oğur

S-008     Türkiye'de Çocuk Yoğun Bakımda COVİD-19 ile İlişkili Multisistemik İnflamatuar Sendrom Tanısı Alan Hastaların Sonuçları: Çok Merkezli Çalışma 

Güntülü Şık

S-009     Santral Sinir Sistemi Tutulumu Olan Hemolitik Üremik Sendrom Olgularında Çocuk Yoğun Bakım Deneyimleri 
Mutlu Uysal Yazıcı

S-010     Akut akciğer hasarlanması oluşturulan tavşanlarda endotrakeal yolla uygulanan Trombositten Zengin Plazma'nın akciğer iyileşmesi üzerinde etkinliğinin değerlendirilmesi    
Ahmet Yöntem

SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU

Oturum Başkanları: Nilden Tuygun, Deniz Tekin

S-031     Çocuk acil hasta triyajında yeni bir karar destek sistemi olan ANKÜTRİYAJ' ın geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi           
Aytaç Göktuğ

S-032     Ventriküloperitoneal şant disfonksiyonunu göstermede idrar beta2 transferrin düzeyi noninvaziv bir test olarak kullanılabilir mi? 
Göksel Vatansever

S-033     Pediatrik ön kol kırıklarında redüksiyon başarısını öngörmede ultrasonografinin yeri    
Nihan Şık

S-034     Pediatrik COVID-19 hastalığında TAM reseptörleri, Protein S, GAS6 ile HMGB1 düzeylerinin klinik, laboratuvar bulguları ve prognozla ilişkisi     
Nihan Şık

S-035     MIS-C hastalarının çocuk acile başvurularındaki klinik ve laboratuvar bulgularının hastalık şiddeti açısında değerlendirilmesi 
Ahmet Ziya Birbilen

S-036     Kritik hasta çocuklarda intraosseöz girişim başarısının yatak başı ultrasonografi ile değerlendirilmesi     
Ayla Akca Çağlar

S-037     Kafatası fraktürlerinde ultrasonografinin yeri: Fraktürün belirlenmesi ve optik sinir kılıf çapı ölçümleri 
Nihan Şık

S-038     Obstrüktif havayolu hastalığı atak bulguları ile çocuk acil kliniğine başvuran çocuklarda hastalık şiddeti ve tedaviye yanıtı değerlendirmede Pleth Variability Index (PVI) kullanımı              
Gülşah Demir

S-039     Konvulsiyon olaylarının CRP(C-reaktif protein) ve N ‐ terminal brain natriüretik peptid (NT-proBNP) düzeyi ile değerlendirilmesi           
Ali Öztürk

S-040     Pediatri asistanları için simülasyona dayalı endotrakeal entübasyon eğitimi       
Ahmet Osman Kılıç

SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Sema Kaplan, Perihan Aydın

S-061     Çocuk Acil Servislerinde Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı: Kesitsel Bir Çalışma
Aylin Arıkan

S-062     Ventilatör ilişkili pnömoniyi önlemede çocuk yoğun bakım sorumlu hemşirelerinin tutumlarının belirlenmesi

Perihan Aydın

S-063     Pandemi Sürecinde Yoğun Bakımda Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Motivasyon ve Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hatice Uysal

S-064     Çocuk Acil Servis İçinde 2. Basamak Çocuk Yoğun Bakım Gerekliliği 

Kadir Utar

S-065     COVID19 ilişkili multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C) olgusunda hemşirelik bakımı 
Serpil Berktaş

S-066     Çocuk Yoğun bakım Ünitesinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Özellikleri, Görüş ve Deneyimler: Karma Desen Çalışması  

Hatice Yumak


14:30-15:30

ECMO
Oturum Başkanları:
Agop Çıtak, Bülent Karapınar

-E-CPR: Nilüfer Yalındağ Öztürk
-ECMO altında transport: Tanıl Kendirli

TOKSİKOLOJİDE SHERLOCK HOLMES ve DR. WATSON
Oturum Başkanları: Can Demir Karacan, Gülser Esen Besli

-SHERLOCK HOLMES: Toksidromlar: Durgül Yılmaz
-DR. WATSON: Dekontaminasyon pratiği: Okşan Derinöz Güleryüz

KRİTİK HASTANIN TANIMLANMASI
Oturum Başkanları: Filiz Pekgökçen, Ayşe Menemencioğlu
-Türkiyedeki triyaj sistemleri ve saha uygulamaları: Sema Kaplan
-Pediatrik hastada erken uyarı sistemleri: Cansel Dağlı
15:30-16:15

ÇOCUK YOĞUN BAKIMLARDA HASTA VE SAĞLIK PERSONELİ İÇİN SİRKADYEN RİTİM VE İNSAN ODAKLI AYDINLATMA SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Oturum Başkanları: Dinçer Yıldızdaş, Tanıl Kendirli
Konuşmacılar: Soyhan Bağcı,Elif KeleşPEDİATRİK SEPSİS
Oturum Başkanları: Hayri Levent Yılmaz, Nilgün Erkek

-Acilde sepsisi tanımak: Nilden Tuygun
-Sepsiste sıvı tedavisi: Okşan Derinöz Güleryüz
-Sepsiste inotrop desteği: Özlem Tekşam16:15-16:45 KAHVE ARASI
16:45-17:45

WEBINAR

COVID-19 IN THE WORLD
Chairs:
Metin Karaböcüoğlu, Özlem Tekşam
                    
-
Clinical presentation of COVID-19 in emergency department: Danilo Buonsenso
-COVID-19 pneumonia: Paolo Biban
-MIS-C:
Yonca Bulut

İLERİ YAŞAM DESTEĞİ ve ECMO
Oturum Başkanları: Gülden Çölkuşu, Resmiye Aydın

-Çocuk acilde ileri yaşam desteğinde hemşirenin rolü: Emine Küçükyavuz
-Yoğun bakımda ECMO: Gamze Varlı


17:45-18.30

WEBINAR

SEPSİSTE TARTIŞMALI KONULAR
Chairs: Dinçer Yıldızdaş, Nilüfer Yalındağ Öztürk

-Controversial points in new pediatric sepsis guideline: Joseph Carcillo


20:00 DERNEK TOPLANTISI (Tüm üyelere açık)
SAAT PROF. DR. TOLGA FİKRİ KÖROĞLU SALONU DOÇ. DR. SUAT BİÇER SALONU PROF. DR. MURAT DERBENT SALONU
ÇOCUK ACİL YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK PROGRAMI
08:00-09:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Tanıl Kendirli, Esra Şevketoğlu

S-011     Çocuk yoğun bakımlarda kullanılan dört farklı mortalite skorunun performans analizi: Çok merkezli prospektif gözlemsel bir çalışma   
Faruk Ekinci

S-012     Pediatrik kardiyak yoğun bakım’da ECMO kullanımı: Tek merkez sağkalım ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi           
Emine Hekim Yılmaz

S-013     MIS-C Hastalığını Kortikosteroid Kullanmadan Tedavi Etmek Mümkün mü?  
Mehmet Nur Talay

S-014     Kalıtsal metabolik bozuklukların akut tedavisinde sürekli renal replasman tedavisi 

Fevzi Kahveci

S-015     Travmatik beyin hasarı olan çocuklarda nörolojik sonuçları gösteren bir tek merkez deneyimli geriye dönük kohort çalışması
Damla Pınar Yavaş

S-016     Türkiye’deki Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde COVİD-19 Olan Çalışan Sağlık Çalışanlarının Bulaş Yoları Ve Klinik Özellikleri-Çok Merkezli Çalışma 
Edin Botan

S-017     Karaciğer Yetmezliği Olan Hastalarda Bölgesel Sitrat Antikoagülasyonu ile Sürekli Renal Replasman Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi  
Edin Botan

S-018     Travmatik beyin hasarı tanısında serum biyobelirteçlerin kullanılması 
Ali Korulmaz

S-019     Çocuğun yoğun bakımdan taburculuğu sonrasında ebeveynlerde görülen travma sonrası stres bozukluğu 
Beyza Sultan Sağlamoğlu

S-020     Pediatrik Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu Tek Merkez Deneyimi: Kliniko-radyolojik profil, İlişkili Risk Faktörleri ve ÇYB Kabul Belirleyicileri
İkbal Türker


SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Okşan Derinöz, Nilgün Erkek

S-042     Pandeminin çocuklarda ambulans kullanım özellikleri üzerine etkisi
Halise Akça

S-043     Çocuklarda bilgisayarlı beyin tomografi ile optik sinir kılıf çapı normal değerleri

Şefika Bardak

S-044     Çocuk acil serviste travma ve kan ürünü transfüzyonu 
Nihan Şık

S-045     Suda boğulma sonrası pulmoner ödem nedeniyle çocuk acil serviste non-invaziv mekanik ventilasyon uygulanan olguların değerlendirilmesi  
Nihan Şık

S-046     Çocuklarda COVID-19 Hastalığında İnflamatuar Belirteçlerin Değerlendirilmesi
Gülşen Yalçın

S-047     Çocuk Acil Kliniğinde Yüksek Lavman Tedavisi Deneyimi
Seda Sinem Yurdaor

S-049     Çocuklarda karbon monoksit zehirlenmesine bağlı gecikmiş nörolojik sekele ait risk faktörleri öngörülebilir mi? 
Gülşen Yalçın

S-050     Ağır astım atağı olan çocuklarda yüksek akışlı oksijen tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği
Pelin Elibol

S-051     Çocuklarda Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyem Ayrımında Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksinin Tanısal Etkinliğinin Değerlendirilmesi  
Muhammed Mustafa Güneylioğlu

S-052     Kronik rekürren multifokal osteomyelit tanısı alan çocuklarda radyolojik bulgular 
Ayla Akca Çağlar

SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Resmiye Aydın, Ayşe Menemencioğlu

S-067     Ecmo uygulanan Covid-19 (+) hastada hemşirelik bakımı
Havva Huyelmas

S-068     Atelektazi Gelişen Hastaya Hemşirelik Bakımı 
Çiğdem Sağır

S-069     Standart cerrahi maske, çift cerrahi maske ve N95 maske kullanımının çocuk yoğun bakım hemşirelerinin vital bulgularına etkisi 
Hasret Köksal

S-070     Pediatrik hastalarda santral venöz kateter pansumanında klorheksidin emdirilmiş örtü kullanımının kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarının önlenmesinde etkinliği: Bir meta analiz çalışması 
Ebru Melek Benligül

S-071     Yoğun bakım ünitesinde çalışan ve çalışmayan çocuk hemşirelerinde rol çatışması ve rol belirsizliği  
Meryem Ünal Çimen

S-072     Çocuk Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ağrı Yönetimine İlişkin Bilgi Ve Deneyimlerinin Belirlenmesi 
Burçin Türkmen

09:00-09:45 UZMANINA DANIŞALIM
Oturum Başkanları: Ener Çağrı Dinleyici, Nazik Yener
-Travmatik beyin hasarında Hiperosmolar tedavi: Mehmet Boşnak
-Sedasyon/Analjezi: Murat Kangın
-Sepsiste sıvı seçimi Fatih Aygün
ACİLDE RADYOLOJİ
Oturum Başkanları: Özlem Tekşam, Metin Uysalol

-Ne zaman BT ?: Deniz Tekin
-Ne zaman MR ?: Metin Uysalol
UZMANINA DANIŞALIM
Oturum Başkanları: Emine Küçükyavuz, Selda Yılmaz

- Çocuk acilde multipl travmalı hastada hemşirelik yaklaşımı: Raziye Kılıç Nalyapan
-Solid organ nakli sonrası yoğun bakım izlemi: Gülden Çölkuşu
09:45-10:30

TOTAL PLAZMA DEĞİŞİMİ
Oturum Başkanları: Demet Demirkol, Hasan Ağın

-Sepsis: Nurettin Onur Kutlu
-Nörolojik Hastalıklar: Ayşe Berna Anıl
-Zehirlenmeler: Resul Yılmaz

"SADECE TAŞIMAK YETMEZ" : HASTA TRANSPORTU
Oturum Başkanları: Eylem Ulaş Saz, Adnan Öztürk

-Sahadan acile kritik hasta transportu: Ayşe Gültekingil
-Hastane içi çocuk hasta transportu: Alkan Bal


UZMANINA DANIŞALIM

Oturum Başkanları: Neslihan Uluk, Cansel Dağlı

-Çocuk istismarı ve madde bağımlılığında hemşirelik yaklaşımı: Aylin Arıkan
-Yoğun bakımda ağrı yönetimi ve hemşirelik yaklaşımı: Ayşe Menemencioğlu

10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:45


UZMANINA DANIŞALIM
Oturum Başkanları: Halit Çam, Murat Kangın

-PARDS yenilikler: Başak Nur Akyıldız
-İleri yaşam desteğinde yenilikler: Güntülü Şık
-Sepsis tedavisinde yenilikler: Ener Çağrı Dinleyici

PEDİATRİK TRAVMA
Oturum Başkanları:
 Eylem Ulaş Saz, Murat Duman

-Kanamanın kontrolü ve transfüzyon stratejileri: Emel Ulusoy
-Travmada yatak başı ultrasonografi: Murat Anıl                                                                                       


KRİTİK HASTADA DEĞERLENDİRME VE MONİTORİZASYON

Oturum Başkanları: Emel Neşe Turanlı, Filiz Oben

-Çocuk acilde ateşli ve döküntülü çocuğa yaklaşım: Resmiye Aydın
-Yoğun bakım hastasında monitörizasyon: Perihan Aydın

11:45-12:30

MONİTORİZASYON
Oturum Başkanları: Özden Özgür Horoz, Resul Yılmaz

-Oksijen monitorizasyonu: Süleyman Bayraktar
-Invaziv Ventilasyonun monitorizasyonu (Oksijen dışı): Çağlar Ödek
-Hemodinamik moniterizasyon: Etem Pişkin


ÇOCUKLAR İÇİN YATAK BAŞI ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI                 
Oturum Başkanları:
Özlem Tekşam, Nilden Tuygun 
                                                         
-Pediatrik şokta ultrasonografi kullanımı:
Hayri Levent Yılmaz
-Pediatrik solunum sıkıntısında ultrasonografi kullanımı:
Murat Duman

SOLUNUM DESTEĞİ
Oturum Başkanları: Çağlar Büyük, Tülay Yakut

-Çocuk acilde temel oksijen verme yöntemleri ve yüksek akışlı nazal kanül oksijen tedavisi: Filiz Pekgökçen
-Noninvaziv mekanik ventilasyon: Havva Huyelmas

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Agop Çıtak, Oğuz Dursun

S-021     Çocukluk çağı kafa travmalarının takibinde kullanılan görüntüleme tekniklerinin retrospektif değerlendirilmesi               
Tuğçe Bozkurt Mersin


S-022     Pediatrik akut respiratuar distress sendromu tanısı alan hastalarda serum syndecan-1 düzeyleri            
Ebru Kaçmaz

S-023     Çocuk yoğun bakim ünitesinde fulminan karaciğer yetmezliği ile yatan hastalarda etiyoloji ve uygulanan tedavilerinin değerlendirilmesi
Fulden Aycan

S-024     Üçüncü basamak bir merkezin ECPR deneyimi 
Zeynelabidin Öztürk

S-025     COVID-19 şüpheli pediatrik hastalarda, pandeminin erken döneminde diğer solunum yolu virüs enfeksiyonları: Tek merkez deneyimi   
Sinem Atik

S-026     Kritik Çocuk Hastalarda Bağımsız Mortalite Belirleyicisi Olarak PIM-3, Albumin, C-Reaktif Protein ve C-Reaktif Protein / Albümin Oranı
Tolga Besci

S-027     Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Beş Yıllık Mortalite Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Edin Botan

S-028     Yüksek riskli kritik hasta çocuklarda tiroid foksiyon test sonuçları ile mortalite ve morbiditenin değerlendirilmesi    
       
Emre Karadeniz

S-029     Vasküler erişim için takılan santral venöz kateterlerin değerlendirilmesi: 5 yıllık deneyim 
Merve Mısırlıoğlu

S-030     Çocuk yoğun bakım terapötik plazmaferez deneyimimiz            
Sadık Kaya

SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Durgül Yılmaz, Metin Uysalol

S-053     COVID-19 ile Enfekte Üç Aydan Küçük Ateşli Hastalarda Ciddi Bakteriyel Enfeksiyon Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi 
Hande Yiğit

S-054     Acil Servise İntihar Girişimiyle Başvuran Ergenlerin Değerlendirilmesi: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de Üst Düzey İki Acil Servise Başvuran Hastaların Karşılaştırılması           
Ali Yurtseven

S-055     Odağı olmayan ateşli infantlarda ciddi bakteriyel enfeksiyonu öngörmede sistemik immün-inflamasyon indeksi etkinliğinin değerlendirilmesi    
Ali Güngör

S-056     Çocuk Acil Servisine Başvuran Hastalarda Klinik Olarak Önemli Nörogörüntüleme Sonuçları İle İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi              
Emre Güngör

S-057     Çocuk acil servisinde 24 aylıktan küçük bebeklerde izole skalp hematomu travmatik beyin hasarını gösterir mi?       
Songül Tomar Güneysu

S-058     Acil Serviste Pediatrik İnme Vakalarının Erken Tanınması Mümkün mü ?             
Raziye Merve Yaradılmış

S-059     Acil servise başvuran COVID-19’lu çocukların özellikleri ve hastalık şiddetini etkileyen faktörler              
Halit Işık

S-041     Türkiye’de çocuklarda ateşli silah yaralanmasının klinik özellikleri           
Göksel Vatansever

S-048     Akut Renal Angına İndeksinin Acil serviste Akut Renal Hasarın Erken Tahminindeki Yüksek Başarısı       
Raziye Merve Yaradılmış

S-060     Çocuk Acil Gözlem Odasında İzlenen Hastalarda Pediatrik Erken Uyarı Skoru (PEUS) ve Pediatrik Yatış Riski Skorlaması (PRISA II)'nin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Ahmet Bilgin

SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Gülden Çölkuşu, Vildan Benli

S-073     MIS-C geçiren çocukların taburculuk sonrası günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi      
Meral Karakaya

S-074     Çocuklarda Covid-19 a Bağlı Gelişen Multisistemik İnflamatuar Sendrom ( MIS-C ) Triajı ve Olgu Sunumu   
Gülay Seçen

S-075     Pandemi Döneminde Çocuk Yoğun Bakımda Hemşire Olmak    
Tuğba Güneş

S-076     Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan ve Plazma Değişimi Uygulanan Transvers Miyelit Tanılı Hastaya Gorbon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Hemşirelik Yaklaşımı
Şeyda Altunkaynak

S-077     Olgu sunumu: Özefagus atrezili yenidoğanın ameliyat öncesi ve sonrası dönemde yaşam modeline göre incelenmesi      
Pelin Pehlivan

S-078     Hemodiyafiltrasyon Yapılan Hastanın Hemşirelik Bakımları         
Nergiz Alçınakya

14:30-15:30

KISA VE ÖZ

YOĞUN BAKIMDA USG

Oturum Başkanları: Ayşe Berna Anıl, Mehmet Boşnak

-Transkranial USG: Selman Kesici
-Optik sinir kılıfı:
-VCI kollapsibilite ve distansibilite indeksi: Mutlu Uysal Yazıcı
-Pnömoni: Ebru Atike Ongun
-Kardiyak output (CO): Nagehan Aslan
-Diyafram: Nilüfer Yalındağ Öztürk


KISA-ÖZ

SOLUNUM YOK- DOLAŞIM YOK
Oturum Başkanları: Murat Duman, Hayri Levent Yılmaz -AHA 2020 pediatrik temel ve ileri yaşam desteği rehberinde neleri değiştirdi? Funda Kurt
-Pediatrik temel yaşam desteğinde AHA-ERC farkı: Mehmet Aslan
-Pediatrik ileri yaşam desteğinde AHA-ERC farkı: Esra Türe
-AHA temel ve ileri yaşam desteğinde çocuk-erişkin farkı: Ahmet Kağan Özkaya
-COVID-19 günlerinde pediatrik kardiyopulmoner resusitasyon: Gülser Esen Besli
-Kardiyopulmoner resusitasyonda kalite: Halise Akça

KISA VE ÖZ

MONİTORİZASYON
Oturum Başkanları:Gülay Seçen, Bahar Keleş

-Kapnografi: Çağlar Büyük
-NIRS: Döne Aksu
-Ateş ölçümü: Emel Neşe Turanlı
-İntrabdominal basınç ölçümü: Selda Yılmaz
-ACT (Activating Clotting Time) takibi: Rukiye Soykök

15:30- 16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00

WEBINAR
CONSULT TO EXPERIMENT
Chairs: Hülya Bayır, Tanıl Kendirli, Oğuz Dursun
Pediatric Neurocritical Care Research: : Patrick Kochaneck
-Publishing in PCCM: Robert Tasker

WEBINAR
CLINICAL RESEARCH IN PED
How we organise research group in PEM?: 
Halim Hennes

 
17:00-18:00

TARTIŞMALI POSTER OTURUMU
Hasan Ağın, Ayşe Berna Anıl, Nurettin Onur Kutlu, Ali Ertuğ Arslanköylü, Nilüfer Yalındağ Öztürk, Nazik Yener, Resul Yılmaz, Etem Pişkin, Başak Nur Akyıldız, Özgür Özden Horoz

TARTIŞMALI POSTER OTURUMU
Can Demir Karacan, Hurşit Apa, Emel Berksoy, Ahmet Kağan Özkaya, Alkan Bal, Aykut Çağlar, Ali Yurtseven, Emel Ulusoy, Gamze Gökalp, Halise Akça, Ayşe Gültekingil, Funda Kurt Mehmet Arslan, Gülçin Bozlu

TARTIŞMALI POSTER OTURUMU
Çocuk Yoğun Bakım: Tülay Yakut, Ayşe Menemencioğlu, Perihan Aydın, Gamze Varlı, Filiz Pekgökçen
Çocuk Acil: Emine Kücükyavuz, Neslihan Uluk, Muhammed Kavlakçı, Merve Kayaoğlu

SAAT PROF. DR. TOLGA FİKRİ KÖROĞLU SALONU DOÇ. DR. SUAT BİÇER SALONU PROF. DR. MURAT DERBENT SALONU
ÇOCUK ACİL YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK PROGRAMI
08:30-09:30

PROF. DR. TOLGA FİKRİ KÖROĞLU OTURUMU

KALP CERRAHİSİ
Oturum Başkanları: Nurettin Onur Kutlu, Esra Şevketoğlu

-Kardiyolojik açıdan: Fırat Kardelen
-Cerrahi açıdan: Salih Özçobanoğlu
-Yoğun Bakımcı gözüyle: Oğuz Dursun


DOÇ. DR. SUAT BİÇER OTURUMU

ÇOCUK ACİLCİYİ ZORLAYAN HAVAYOLU
Oturum Başkanları: Nilgün Erkek, Gülser Esen Besli

-"Ya entübe edemezsem" Zor hava yolunu öngörmek: Emel Berksoy
- "Direk laringoskopi Videolaringoskopa karşı": Gamze Gökalp
-"Entübe edemedim" Supraglottik havayolu araçları: Aykut Çağlar

UZMANINA DANIŞALIM
Oturum Başkanları: Aylin Arıkan, Gamze Varlı

-Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde hemşirenin rolü: Filiz Oben
-Transkültürel hemşirelik ve modelleri: Gülay Seçen

09:30-10:30

BESLENME
Oturum Başkanları: Ali Ertuğ Arslanköylü, Başak Nur Akyıldız

-ÇYB’da malnutrisyonun değerlendirilmesi: Seher Erdoğan
-Ne zaman enteral beslenme ve ürün seçimi: Hasan Ağın
-Parenteral nutrisyon sistemleri: Dinçer Yıldızdaş

PROF. DR. MURAT DERBENT OTURUMU

ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK- DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIK OLABİLİR Mİ?
Oturum Başkanları: Emel Berksoy, Hurşit Apa

-Klinik ve laboratuvar: Nilden Tuygun
-Acilde stabilizasyon: Gülçin Bozlu

HEMŞİRELİKTE KARİYER VE ETİK
Oturum Başkanları: Merve Kayaoğlu, Cansel Dağlı

-Hemşirelikte kariyer: Ebru Melek Benligül
-Sahada yaşanan yasal ve etik sorunlar: Vildan Benli
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00

ORTAK OTURUM (KAHOOT)
RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME

Hazırlayanlar: Filiz Yetimakman, Gülser Esen Besli

BİLİMSEL ÇALIŞMA TASARIMI
Oturum Başkanları: Raziye Kılıç Nalyapan, Rukiye Soykök

-Bir bilimsel çalışma nasıl planlanır?: Cansel Dağlı
-Bir klinik araştırma nasıl yazılır?: Sema Kaplan

12:00-12:15 KAPANIŞ
12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:30 YETERLİLİK SINAVI